Nowy koszyk 0 PLN

Regulamin sklepu
Data publikacji:

WARUNKI OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego e-hurtowniasportowa.pl jest Marcin Mocarski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Marba-Sport Marcin Mocarski, Miszewko 18 A, 80-209 Chwaszczyno, NIP: 586-199-94-79, REGON: 193027041, tel. 58 680-22-64
 2. Sklep Internetowy e-hurtowniasportowa.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.e-hurtowniasportowa.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego e-hurtowniasportowa.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym e-hurtowniasportowa.pl, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 4. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym e-hurtowniasportowa.pl są podane w złotych polskich i są cenami netto.
 5. Wszystkie ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym e-hurtowniasportowa.pl są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.


  REJESTRACJA w SKLEPIE INTERNETOWYM E-HURTOWNIASPORTOWA.PL

 6. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym e-hurtowniasportowa.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego e-hurtowniasportowa.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego.
 7. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym e-hurtowniasportowa.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 8. Rejestracja w Sklepie Internetowym e-hurtowniasportowa.pl jest bezpłatna.


  PROCEDURA SKŁADANIA i REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 9. Podany przez Kupującego adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany wyłącznie do celów realizacji składanych zamówień.
 10. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego e-hurtowniasportowa.pl.
 11. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać: nazwę, kolor, rozmiar i ilość produktów, imię i nazwisko odbiorcy, dokładny adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail Kupującego.
 12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, e-hurtowniasportowa.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
 13. Zakupione Towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 14. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy Towaru - po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie.
 15. Kupujący podczas zakupu Towaru może wybrać formę płatności: przy odbiorze osobistym, pobranie, płatność przelewem, płatność PayU (płatność kartą, e-przelew).
 16. Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Marba-sport, opłata za dostawę zamówionych Towarów może być przerzucona na Marba-sport.
 17. Zamówienia można składać 24h/7dni, przez cały rok. Zamówienia złożone po 17.00 w dni powszednie oraz, w soboty i niedzielę lub święta rozpatrywane będą w następny dzień roboczy. Zamówienia realizowane będą w terminie 1-3 dni od momentu otrzymania wpłaty.
 18. Zastrzegamy sobie prawo czasowego braku Towaru lub określonego rozmiaru/koloru – o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego, ponowna wysyłka Towaru odbywa się na koszt Kupującego.
 20. Część asortymentu, np. Towary o dużych gabarytach, wysyłana jest w formie wymagającej samodzielnego montażu. Do przesyłki dołączona jest wówczas instrukcja.
 21. Kupony rabatowe mają określony przez Sklep termin ważności. Towary wyprzedażowe lub przecenione nie podlegają dodatkowym rabatom.


  GWARANCJA i REKLAMACJE

 22. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych Towaru.
 23. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 24. Towary oferowane w Sklepie Internetowym e-hurtowniasportowa.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi o ile takowe są przewidziane przez importera/producenta. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest dowód zakupu Towaru.
 25. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem Internetowym e-hurtowniasportowa.pl pod adresem sprzedaz@e-hurtowniasportowa.pl lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Kupujący otrzymuje wraz z zamówionym Towarem.
 26. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub jego braku w przesyłce, należy sporządzić protokół szkody.
 27. W przypadku reklamacji, Kupujący odsyła paczkę pod adres Sklepu Internetowego e-hurtowniasportowa.pl.
 28. Koszty transportu związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający. Firma Marba-Sport zwraca koszt wysyłki Towaru do siedziby firmy w wysokości 12 zł. Jeśli waga paczki przekracza 30 kg, kwota zwrotu rozpatrywana jest indywidualnie (w takich przypadkach, przed odesłaniem Towaru, prosimy o kontakt z działem reklamacji). Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 29. Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 30. Informujemy, że każdy może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unikalna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną Stronę Internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 31. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność zrealizowania przez obsługę Sklepu zamówienia. Dane te nie będą przekazywane osobom czy firmom trzecim.
 32. Po dokonaniu wysyłki zakupionego Towaru, Sklep Internetowy e-hurtowniasportowa.pl, w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 33. Dokonując rejestracji, Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych. Dane te jednak są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wykonania przez Sklep umowy sprzedaży tj. dostarczenia przesyłki i dokonania rozliczeń.
 34. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 35. Każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia ich z bazy danych, o czym należy poinformować Biuro Obsługi Klienta (sprzedaz@e-hurtowniasportowa.pl).
 36. W wypadku transakcji obsługiwanych przez serwis „PayU” system Sklepu przekazuje firmie „PayU” dane konieczne do realizacji płatności. Serwis „PayU” nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.
 37. Jeśli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, jego adres e-mail będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.
 38. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) dane mogą być udostępnione podczas kontroli inspektorów GIODO (Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych), a w przypadku naruszeń prawa - organom wymiaru sprawiedliwości.

  Administratorem danych jest firma:

  Marba – Sport Marcin Mocarski

  Miszewko 18 A

  80-209 Chwaszczyno

  tel. 58 687-05-38
  e-mail:
  sprzedaz@e-hurtowniasportowa.pl

  e-hurtowniasportowa.pl


  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 39. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą wyłącznie Kupujących, nie będących jednocześnie konsumentami (Przedsiębiorcy).
 40. Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 41. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 42. Towary będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą pozostają własnością Sprzedawcy do czasu uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 43. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towarów przewoźnikowi na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od chwili przyjęcia go do przewozu aż do jej wydania Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w terminie dostawy Towaru.
 44. W przypadku przesłania Towaru do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca zobowiązany jest do zbadania przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 45. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za bezpośrednią szkodę i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.


  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 46. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827).
 47. W dniach darmowej dostawy promocją (darmową wysyłką) objęte są produkty do 30 kg.